Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 312146
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 11 năm 201810/12/2018
23:00:48
2Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201810/12/2018
22:59:54
3Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 11 năm 201810/12/2018
22:58:19
4Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 10 năm 201810/12/2018
22:57:28
5Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 10 năm 201810/12/2018
22:56:23
6Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201810/12/2018
22:55:48
7Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 11 năm 201810/12/2018
22:52:59
8Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201810/12/2018
22:52:11
9Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 11 năm 201810/12/2018
22:50:05
10Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201810/12/2018
22:49:17
11Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 11 năm 201810/12/2018
22:47:07
12Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 10 năm 201810/12/2018
22:46:18
13Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201810/12/2018
22:45:29
14Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 10 năm 201810/12/2018
22:45:01
15Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 11 năm 201810/12/2018
22:43:10
16Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201810/12/2018
22:42:20
17Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 11 năm 201810/12/2018
22:40:49
18Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201810/12/2018
22:39:46
19Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201810/12/2018
22:39:43
20Sơn LaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 11 năm 201810/12/2018
22:37:07
Tổng số bản ghi: 312146
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn