Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 902564
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng06/06/2023
23:31:30
2Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng06/06/2023
23:30:29
3Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng06/06/2023
23:29:17
4Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng06/06/2023
23:28:18
5Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật nhu cầu vốn06/06/2023
23:27:02
6Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật khối lượng nghiệm thu06/06/2023
23:26:50
7Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật thông tin cấp vốn06/06/2023
23:26:04
8Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật khối lượng nghiệm thu06/06/2023
23:25:28
9Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật khối lượng nghiệm thu06/06/2023
23:24:28
10Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật khối lượng nghiệm thu06/06/2023
23:23:26
11Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật khối lượng nghiệm thu06/06/2023
23:22:47
12Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật khối lượng thực hiện06/06/2023
23:21:55
13Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật khối lượng thực hiện06/06/2023
23:20:59
14Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật khối lượng thực hiện06/06/2023
23:19:58
15Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật khối lượng thực hiện06/06/2023
23:19:23
16Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật khối lượng thực hiện06/06/2023
23:18:31
17Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmXóa hợp đồng06/06/2023
23:09:16
18Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 214 Nguyễn Trãi (2017)Cập nhật Tổng mức đầu tư06/06/2023
23:09:13
19Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmXóa hợp đồng06/06/2023
23:09:10
20Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật gói thầu06/06/2023
23:08:41
Tổng số bản ghi: 902564
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn