Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (21/08/2019-05:00:00 AM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia theo Thông tư 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước .
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" (20/08/2019-13:10:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH SỐ VỐN CHƯA ĐƯỢC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSTW NĂM 2019 (15/08/2019-14:43:00 PM) Tài liệu hướng dẫn rà soát, điều chỉnh số vốn chưa được giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản số 4999 /BKHĐT-TH ngày 18/7/2019, cập nhật ngày 15/8/2019
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG "BÁO CÁO GIẢI NGÂN VÀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VÀ SỐ VỐN KÉO DÀI NĂM 2018 SANG 2019" (26/03/2019-16:32:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng Báo cáo giải ngân và danh mục các dự án và số vốn kéo dài năm 2018 sang 2019 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản số 1342/BKHĐT-TH ngày 05/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NSTW (14/02/2019-16:59:00 PM) Tài liệu hướng dẫn cập nhật điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW theo văn bản số 658/BKHĐT-TH ngày 25/01/2019, cập nhật ngày 15/02/2019
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NSTW 02 NĂM 2019 - 2020 VÀ NĂM 2019 (08/01/2019-16:54:00 PM) Tài liệu hướng dẫn cập nhật điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn NSTW 02 năm 2019 - 2020 và năm 2019 theo văn bản số 112/BKHĐT-TH ngày 05/01/2019, cập nhật ngày 10/01/2019
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM (Phần Phân bổ chi tiết vốn)" (26/10/2018-14:00:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm (Phần Phân bổ chi tiết vốn)" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương, cập nhật ngày 30/10/2018.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (03/10/2018-17:27:00 PM) Tài liệu hướng dẫn cập nhật đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách trung ương theo văn bản số 6900/BKHĐT-TH, cập nhật ngày 10/10/2018
Tài liệu hướng dẫn việc rà soát kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 (17/09/2018-21:02:00 PM) Tài liệu hướng dẫn việc rà soát kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 theo văn bản số 6289/BKHĐT-TH
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2019 (08/07/2018-10:38:00 AM) Tài liệu hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự kiến kế hoạch năm 2019 theo văn bản số 4028/BKHĐT-TH V/v Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn