Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHUYỂN VỐN KÉO DÀI NĂM 2019 SANG NĂM 2020 (10/06/2020-11:15:00 AM) Tài liệu hướng dẫn điều chuyển vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công, cập nhật ngày 15/6/2020.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 (06/05/2020-14:02:00 PM) Tài liệu hướng dẫn rà soát danh mục dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công, cập nhật ngày 28/5/2020.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG "BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ XÂY DỰNG NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025" (26/03/2020-14:12:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025" trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019, cập nhật ngày 20/5/2020
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “CHUYỂN DỰ ÁN SANG KẾ HOẠCH HẰNG NĂM 2020” VÀ "BÁO CÁO GIẢI NGÂN VÀ SỐ VỐN KÉO DÀI NĂM 2019 SANG 2020" (25/03/2020-10:25:00 AM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Chuyển dự án sang kế hoạch hằng năm 2020" và "Báo cáo giải ngân và số vốn kéo dài năm 2019 sang 2020" trên Hệ thống thông tin về đầu tư công cập nhật ngày 16/4/2020.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" (theo văn bản 8472/BKHĐT-TH) (02/12/2019-16:07:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương theo văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019, cập nhật ngày 23/12/2019
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (21/08/2019-05:00:00 AM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia theo Thông tư 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước .
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" (20/08/2019-13:10:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH SỐ VỐN CHƯA ĐƯỢC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSTW NĂM 2019 (15/08/2019-14:43:00 PM) Tài liệu hướng dẫn rà soát, điều chỉnh số vốn chưa được giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản số 4999 /BKHĐT-TH ngày 18/7/2019, cập nhật ngày 15/8/2019
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NSTW (14/02/2019-16:59:00 PM) Tài liệu hướng dẫn cập nhật điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW theo văn bản số 658/BKHĐT-TH ngày 25/01/2019, cập nhật ngày 15/02/2019
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NSTW 02 NĂM 2019 - 2020 VÀ NĂM 2019 (08/01/2019-16:54:00 PM) Tài liệu hướng dẫn cập nhật điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn NSTW 02 năm 2019 - 2020 và năm 2019 theo văn bản số 112/BKHĐT-TH ngày 05/01/2019, cập nhật ngày 10/01/2019
Tin cùng chuyên mục
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn