Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN HỆ THỐNG (17/09/2020-09:09:00 AM) Tài liệu hướng dẫn rà soát, hoàn thiện báo cáo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống theo văn bản số 6084/BKHĐT-TH ngày 17/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSTW NĂM 2020” (theo văn bản 4767/BKHĐT-TH) (28/07/2020-15:34:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng “Tổng hợp tình hình giao và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020” trên Hệ thống thông tin về đầu tư công dành cho các Bộ, cơ quan TW và địa phương theo văn bản số 4767/BKHĐT-TH ngày 23/7/2020, cập nhật ngày 03/8/2020.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHUYỂN VỐN KÉO DÀI NĂM 2019 SANG NĂM 2020 (10/06/2020-11:15:00 AM) Tài liệu hướng dẫn điều chuyển vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công, cập nhật ngày 15/6/2020.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 (06/05/2020-14:02:00 PM) Tài liệu hướng dẫn rà soát danh mục dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công, cập nhật ngày 28/5/2020.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG "BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ XÂY DỰNG NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025" (26/03/2020-14:12:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025" trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019, cập nhật ngày 20/5/2020
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “CHUYỂN DỰ ÁN SANG KẾ HOẠCH HẰNG NĂM 2020” VÀ "BÁO CÁO GIẢI NGÂN VÀ SỐ VỐN KÉO DÀI NĂM 2019 SANG 2020" (25/03/2020-10:25:00 AM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Chuyển dự án sang kế hoạch hằng năm 2020" và "Báo cáo giải ngân và số vốn kéo dài năm 2019 sang 2020" trên Hệ thống thông tin về đầu tư công cập nhật ngày 16/4/2020.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" (theo văn bản 8472/BKHĐT-TH) (02/12/2019-16:07:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương theo văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019, cập nhật ngày 23/12/2019
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (21/08/2019-05:00:00 AM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia theo Thông tư 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước .
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" (20/08/2019-13:10:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH SỐ VỐN CHƯA ĐƯỢC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSTW NĂM 2019 (15/08/2019-14:43:00 PM) Tài liệu hướng dẫn rà soát, điều chỉnh số vốn chưa được giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản số 4999 /BKHĐT-TH ngày 18/7/2019, cập nhật ngày 15/8/2019
Tin cùng chuyên mục
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn