Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM (Phần Phân bổ chi tiết vốn)" (26/10/2018-14:00:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm (Phần Phân bổ chi tiết vốn)" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương, cập nhật ngày 30/10/2018.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (03/10/2018-17:27:00 PM) Tài liệu hướng dẫn cập nhật đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách trung ương theo văn bản số 6900/BKHĐT-TH, cập nhật ngày 10/10/2018
Tài liệu hướng dẫn việc rà soát kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 (17/09/2018-21:02:00 PM) Tài liệu hướng dẫn việc rà soát kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 theo văn bản số 6289/BKHĐT-TH
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2019 (08/07/2018-10:38:00 AM) Tài liệu hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự kiến kế hoạch năm 2019 theo văn bản số 4028/BKHĐT-TH V/v Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG "LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" NGUỒN NGẤN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (02/07/2018-17:46:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" nguồn ngân sách địa phương trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho địa phương, cập nhật ngày 02/7/2018.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM” (16/05/2018-08:27:00 AM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Báo cáo Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, cập nhật ngày 16/5/2018.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI CẤP PHÁT TỪ NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020 (22/03/2018-13:27:00 PM) Tài liệu hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016 - 2020 trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, cập nhật ngày 22/3/2018.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT NHU CẦU VỐN KÉO DÀI HẰNG NĂM (Dành cho Vụ chuyên ngành) (15/03/2018-14:52:00 PM) Tài liệu hướng dẫn rà soát nhu cầu vốn kéo dài hằng năm trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho Vụ chuyên ngành, cập nhật ngày 15/3/2018.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG "ĐIỀU CHUYỂN VỐN BỐ TRÍ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH" (13/03/2018-18:20:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Điều chuyển vốn bố trí không đúng quy định" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương, cập nhật ngày 13/3/2018.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT NHU CẦU VỐN KÉO DÀI HẰNG NĂM (05/03/2018-17:29:00 PM) Tài liệu Hướng dẫn cập nhật nhu cầu vốn kéo dài hằng năm trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, cập nhật ngày 22/3/2018.
Trang
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn