Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" (theo văn bản 4881/BKHĐT-TH, 5623/BKHĐT-TH) (27/07/2021-10:17:00 AM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư công dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương theo các văn bản số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021, 5623/BKHĐT-TH ngày 25/8/2021, cập nhật ngày 26/8/2021
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT KẾ HOẠCH 2021 - 2025 (Dành cho các Vụ/Cục thuộc Bộ KH&ĐT) (04/05/2021-11:22:00 AM) Tài liệu hướng dẫn rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021, cập nhật ngày 08/5/2021.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KẾ HOẠCH 2021 - 2025 (17/04/2021-10:56:00 AM) Tài liệu hướng dẫn cập nhật Kế hoạch 2021 - 2025 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÉO DÀI KẾ HOẠCH NĂM 2019 SANG NĂM 2021 (19/02/2021-21:09:00 PM) Tài liệu hướng dẫn kéo dài Kế hoạch năm 2019 sang năm 2021 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ KÉO DÀI KẾ HOẠCH NĂM 2020 SANG NĂM 2021 theo văn bản 813/BKHĐT-TH (10/02/2021-21:01:00 PM) Tài liệu hướng dẫn cập nhật Kế hoạch năm 2021 và kéo dài Kế hoạch năm 2020 sang năm 2021 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản 813/BKHĐT-TH ngày 09/2/2020
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “CHUYỂN DỰ ÁN SANG KẾ HOẠCH HẰNG NĂM 2021” (25/12/2020-16:56:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Chuyển dự án sang kế hoạch hằng năm 2021" trên Hệ thống thông tin về đầu tư công, cập nhật ngày 28/12/2020.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM (Phần Phân bổ chi tiết vốn)" theo văn bản 6842/BKHĐT-TH (16/10/2020-09:18:00 AM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm (Phần Phân bổ chi tiết vốn)" trên Hệ thống thông tin về đầu tư công dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương theo văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSTW NĂM 2020” (theo văn bản 6602/BKHĐT-TH) (06/10/2020-15:05:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng “Tổng hợp tình hình giao và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020” trên Hệ thống thông tin về đầu tư công dành cho các Bộ, cơ quan TW và địa phương theo văn bản số 6602/BKHĐT-TH ngày 06/10/2020.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN HỆ THỐNG (17/09/2020-09:09:00 AM) Tài liệu hướng dẫn rà soát, hoàn thiện báo cáo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống theo văn bản số 6084/BKHĐT-TH ngày 17/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSTW NĂM 2020” (theo văn bản 4767/BKHĐT-TH) (28/07/2020-15:34:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng “Tổng hợp tình hình giao và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020” trên Hệ thống thông tin về đầu tư công dành cho các Bộ, cơ quan TW và địa phương theo văn bản số 4767/BKHĐT-TH ngày 23/7/2020, cập nhật ngày 03/8/2020.
Tin cùng chuyên mục
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn