Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018

Văn bản số 2958/BKHĐT-KTĐPLT về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 (08/05/2018-16:47:00 PM) Ngày 08/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2958/BKHĐT-KTĐPLT về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018.
Văn bản số 2857/BKHĐT-TH báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đâu tư công (07/05/2018-16:19:00 PM) Ngày 04/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2857/BKHĐT-TH về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đâu tư công.
Văn bản số 2146/BKHĐT-KTĐN đôn đốc việc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020 (06/04/2018-16:05:00 PM) Ngày 05/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2146/BKHĐT-KTĐN về việc rà soát, báo cáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020
Văn bản số 1375/BKHĐT-TH về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (15/03/2018-13:39:00 PM) Ngày 09/3/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1375/BKHĐT-TH về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Văn bản số 1190/BKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2017 sang năm 2018 (02/03/2018-10:51:00 AM) Ngày 01/3/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1190/BKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2017 sang năm 2018.
Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 (04/01/2018-23:01:00 PM) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1972/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018
Công điện số 10045/CĐ-BKHĐT về tổng hợp, giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2018 (07/12/2017-12:56:00 PM) Ngày 06/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công điện số 10045/CĐ-BKHĐT về tổng hợp, giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ) năm 2018
Thông báo kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018 (21/11/2017-16:33:00 PM) Ngày 20/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 9560/BKHĐT-TH thông báo kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018
Đôn đốc việc báo cáo kết quả rà soát về dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018 (07/11/2017-12:59:00 PM) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 của các bộ, ngành trung ương và địa phương tại văn bản số 8759/BKHĐT-TH ngày 25/10/2017, đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương báo cáo kết quả rà soát (nếu có vướng mắc) và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/11/2017.
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (02/11/2017-21:07:00 PM) Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/10/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1545/QĐ-BKHĐT về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017.
Tin cùng chuyên mục
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 44479 / 080 43500 / 024 6274 0606. Email: dautucong@mpi.gov.vn