Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 (16/10/2019-13:03:00 PM)
Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công (28/08/2019-09:09:00 AM) Ngày 27/8/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6031/BKHĐT-TH về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công
Phân bổ chi tiết và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019 (23/08/2019-16:45:00 PM) Ngày 23/8/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 5948/BKHĐT-TH về việc phân bổ chi tiết và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019
Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (14/08/2019-08:00:00 AM) Ngày 14/8/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5743/BKHĐT-TH về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025
Rà soát, điều chỉnh số vốn chưa được giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019 (18/07/2019-14:32:00 PM) Ngày 18/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4999/BKHĐT-TH về việc rà soát, điều chỉnh số vốn chưa được giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019
Tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018 (03/07/2019-14:45:00 PM) Ngày 03/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4580/BKHĐT-GSTĐĐT về việc tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020 (03/07/2019-14:26:00 PM) Ngày 03/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4538/BKHĐT-TH về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (25/06/2019-16:08:00 PM) Ngày 25/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (14/03/2019-14:39:00 PM) Ngày 05/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1342/BKHĐT-TH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 (23/02/2019-14:57:00 PM) Công văn số 1071/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018
Tin cùng chuyên mục
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn