Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20 tháng 9 năm 2018

Văn bản số 6453/BKHĐT-TH tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018 (20/09/2018-10:41:00 AM) Ngày 14/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6453/BKHĐT-TH về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018.
Văn bản số 6289/BKHĐT-TH về việc rà soát kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 (11/09/2018-17:06:00 PM) Ngày 07/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6289/BKHĐT-TH về việc rà soát kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018
Văn bản số 5592/BKHĐT-TH về việc triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư công (16/08/2018-17:47:00 PM) Ngày 14/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5592/BKHĐT-TH về việc triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư công
Văn bản số 5348/BKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2017 từ nguồn dự phòng NSTW (09/08/2018-17:57:00 PM) Ngày 03/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5348/BKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2017 từ nguồn dự phòng NSTW
Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) (27/07/2018-11:15:00 AM) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 5139/BKHĐT-TH ngày 27/7/2018 về việc góp ý Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)
Văn bản số 4671/BKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2017 sang năm 2018 (đợt 2) (20/07/2018-16:29:00 PM)
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 7/2018 (19/07/2018-10:11:00 AM)
Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ) năm 2018 (đợt 2) (10/07/2018-11:15:00 AM) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 963/QĐ-BKHĐT ngày 28/6/2018 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) năm 2018 (đợt 2)
Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 (08/07/2018-10:35:00 AM) Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2019
Văn bản số 3269/BKHĐT-TH về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng (22/05/2018-14:47:00 PM) Ngày 21/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3269/BKHĐT-TH về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 44479 / 080 43500 / 024 6274 0606. Email: dautucong@mpi.gov.vn