Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 23 tháng 7 năm 2018

Văn bản số 4671/BKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2017 sang năm 2018 (đợt 2) (20/07/2018-16:29:00 PM)
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 7/2018 (19/07/2018-10:11:00 AM)
Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ) năm 2018 (đợt 2) (10/07/2018-11:15:00 AM) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 963/QĐ-BKHĐT ngày 28/6/2018 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) năm 2018 (đợt 2)
Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 (08/07/2018-10:35:00 AM) Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2019
Văn bản số 3269/BKHĐT-TH về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng (22/05/2018-14:47:00 PM) Ngày 21/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3269/BKHĐT-TH về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng.
Văn bản số 2958/BKHĐT-KTĐPLT về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 (08/05/2018-16:47:00 PM) Ngày 08/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2958/BKHĐT-KTĐPLT về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018.
Văn bản số 2857/BKHĐT-TH báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đâu tư công (07/05/2018-16:19:00 PM) Ngày 04/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2857/BKHĐT-TH về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đâu tư công.
Văn bản số 2146/BKHĐT-KTĐN đôn đốc việc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020 (06/04/2018-16:05:00 PM) Ngày 05/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2146/BKHĐT-KTĐN về việc rà soát, báo cáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020
Văn bản số 1375/BKHĐT-TH về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (15/03/2018-13:39:00 PM) Ngày 09/3/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1375/BKHĐT-TH về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Văn bản số 1190/BKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2017 sang năm 2018 (02/03/2018-10:51:00 AM) Ngày 01/3/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1190/BKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2017 sang năm 2018.
Tin cùng chuyên mục
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 44479 / 080 43500 / 024 6274 0606. Email: dautucong@mpi.gov.vn