Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021
Ngày 08/06/2017-16:42:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Tài liệu Hướng dẫn cập nhật Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (Cho Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố)

File đính kèm:
TLHD_NSĐP_08062017.pdf
  • Tổng số lượt xem: 4005
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn