Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023

Về cho phép các địa phương được giải ngân vốn nước ngoài theo tiến độ thực hiện và giải ngân của các nhà tài trợ (23/08/2016-09:30:00 AM) Công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP.
Đề nghị cho bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm đối với các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành (23/08/2016-09:29:00 AM) Công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP.
Về ý kiến cho rằng quy định các địa phương phải hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non tại các huyện 30a báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 31 tháng 7 năm 2016, trong khi dự án được phép bố trí kế hoạch năm 2016 cho các dự án được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 8 năm 2016 là không phù hợp (23/08/2016-09:27:00 AM) Công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP.
Về ý kiến cho rằng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp trình cấp có có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng là không phù hợp với các quy định tại Khoản 8 Điều 57 Luật Xây dựng (23/08/2016-09:26:00 AM) Công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP.
Về đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép địa phương tự quyết định bố trí vốn kế hoạch năm 2016 để khởi công mới các dự án quyết định đầu tư sau ngày 31 tháng 3 năm 2016 có tính chất cấp thiết, giải quyết kiến nghị cử tri. (23/08/2016-09:19:00 AM) Công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP.
Về đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủy quyền cho địa phương thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách trung ương các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng (23/08/2016-09:16:00 AM) Công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP.
Về đề nghị sửa quy định tại Điều 46 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ, cho phép tiếp tục giải ngân vốn ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm trước kéo dài thời gian thực hiện sang năm sau không cần thủ tục kiểm soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, mà giao Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm giải ngân trong hạn mức kế hoạch giao. (23/08/2016-09:15:00 AM) Công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP.
Về đề nghị bổ sung thêm các quy định về quản lý dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng (23/08/2016-09:08:00 AM) Công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP.
Về đề nghị xem xét bỏ qua bước phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (23/08/2016-09:03:00 AM) Công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP.
Về đề nghị sửa Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 trong đó chỉ thực hiện công tác thẩm định nội bộ đối với các dự án yêu cầu triển khai thiết kế từ 2 bước (dự án đầu tư) trở lên, các dự án nhỏ tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ nên bỏ qua bước thẩm định nội bộ (23/08/2016-08:45:00 AM) Công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP.
Tin cùng chuyên mục
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn