Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023

Tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2022 (25/07/2023-09:59:00 AM) Ngày 24/7/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5831/BKHĐT-GSTĐĐT về việc tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2022
Tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021 (19/10/2022-09:35:00 AM) Ngày 12/10/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 7269/BKHĐT-GSTĐĐT về việc tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021
Lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2021 (09/02/2022-16:52:00 PM) Ngày 08/02/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 784/BKHĐT-GSTĐĐT về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2021
Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân 8 tháng, dự kiến giải ngân đến ngày 30/9/2021, cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2021 (16/09/2021-16:17:00 PM) Ngày 15/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6198/BKHĐT-TTTH về việc báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân 8 tháng, dự kiến giải ngân đến ngày 30/9/2021, cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2021
Lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 (08/02/2021-14:08:00 PM) Ngày 05/02/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 675/BKHĐT-GSTĐĐT về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020
Rà soát, hoàn thiện báo cáo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công (18/09/2020-16:36:00 PM) Ngày 17/9/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6084/BKHĐT - TH về việc Rà soát, hoàn thiện báo cáo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 (05/08/2020-10:49:00 AM) Ngày 04/8/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5006/BKHĐT - TH về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021.
Tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019 (24/07/2020-16:04:00 PM) Ngày 23/7/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4742/BKHĐT-GSTĐĐT về việc tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (07/04/2020-10:12:00 AM)
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 (16/10/2019-13:03:00 PM)
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn