Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021
Ngày 22/03/2018-13:27:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI CẤP PHÁT TỪ NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020
Tài liệu hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016 - 2020 trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, cập nhật ngày 22/3/2018.

File đính kèm:
TLHD_1627.KTĐN.pdf
  • Tổng số lượt xem: 2214
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn