Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022
Ngày 08/01/2019-16:54:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NSTW 02 NĂM 2019 - 2020 VÀ NĂM 2019
Tài liệu hướng dẫn cập nhật điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn NSTW 02 năm 2019 - 2020 và năm 2019 theo văn bản số 112/BKHĐT-TH ngày 05/01/2019, cập nhật ngày 10/01/2019

File đính kèm:
NQ71_ODA_2019_v7.pdf
    Tổng số lượt xem: 3165
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn