Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày 14/07/2015-09:38:00 AM
Câu hỏi: Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là hết sức mới mẻ. Trong năm 2015 khi xây dựng kế hoạch sẽ không thể dự báo được hết các biến động có thể xảy ra. Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch trung hạn có các biến động đó, các bộ, ngành và địa phương có được phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn không?

Trả lời:

1. Điều 75 của Luật Đầu tư công quy định thẩm quyền quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn. Theo đó:

a) Quốc hội quyết định điều chỉnh tổng thể kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia và vốn trái phiếu Chính phủ.

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia và vốn trái phiếu Chính phủ giữa các bộ, ngành và địa phương trong trường hợp không thay đổi tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm đã được Quốc hội quyết định.

c) Thủ tướng Chính phủ căn cứ tình hình cụ thể trong kỳ kế hoạch quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia và vốn trái phiếu Chính phủ của các bộ, ngành và địa phương được giao trong tổng mức vốn của từng bộ, ngành và địa phương đã được Quốc hội quyết định;

d) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh tổng thể kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư.

đ) Ủy ban nhân dân các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

2. Để thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, các bộ, ngành và địa phương phải báo cáo tình hình thực hiện, các vấn đề nảy sinh cần được sửa đổi, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định như đã nêu tại Điểm 1 trên đây.

Về nguồn vốn: có thể điều chỉnh giữa các ngành, lĩnh vực hoặc sử dụng nguồn vốn dự phòng 15% trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để xử lý.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2998
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn