Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày 14/07/2015-09:40:00 AM
Câu hỏi: Điều 75 trong Luật Đầu tư công quy định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, đề nghị làm rõ khoản 5, khoản 6: Ủy ban nhân dân quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm sau khi được Hội đồng nhân dân thông qua tại Kỳ họp gần nhất hay quyết định điều chỉnh rồi mới báo cáo Hội đồng nhân dân?

Trả lời:

- Khoản 5, Điều 75 của Luật Đầu tư công quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh tổng thể tổng thể kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư. Đối với kế hoạch đầu tư trung hạn phải điều chỉnh Kế hoạch tổng thể, thì Ủy ban nhân dân các cấp trình Hội đồng nhân dân các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch tổng thể; sau đó điều chỉnh chi tiết danh mục dự án có thể cùng Kỳ họp hoặc điều chỉnh sau khi Hội đồng nhân dân quyết định điều chỉnh Kế hoạch tổng thể và thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 75 của Luật Đầu tư công.

- Đối với kế hoạch đầu tư trung hạn không điều chỉnh kế hoạch tổng thể, thì Ủy ban nhân dân các cấp có quyền quyết định điều chỉnh vốn trong nội bộ của từng đơn vị sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối và các khoản vốn vay khác của chính quyền địa phương. Như vậy, UBND các cấp chỉ đạo việc chuẩn bị phương án điều chỉnh, thẩm định và quyết định điều chỉnh kế hoạch, không phải báo cáo Hội đồng nhân dân trước khi ra quyết định điều chỉnh trong phạm vi nói trên.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3443
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn