Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Ngày 03/06/2015-14:25:00 PM
Kinh nghiệm quốc tế trong đầu tư công (tài liệu tập huấn, triển khai Luật Đầu tư công, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, thẩm định dự án đầu tư công)

File đính kèm:
pim_international_experiences2_b_n_d_ch_v2_(31).ppt

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 16693
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn