Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (07/10/2019-08:39:00 AM) Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Rà soát, điều chỉnh số vốn chưa được giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019 (18/07/2019-14:32:00 PM) Ngày 18/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4999/BKHĐT-TH về việc rà soát, điều chỉnh số vốn chưa được giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019
Tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018 (03/07/2019-14:45:00 PM) Ngày 03/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4580/BKHĐT-GSTĐĐT về việc tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020 (03/07/2019-14:26:00 PM) Ngày 03/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4538/BKHĐT-TH về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020
Hồ sơ đề nghị sửa một số điều của Luật đầu tư công (22/09/2017-22:47:00 PM)
Dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, 136/2015/NĐ-CP và 161/2016/NĐ-CP (22/09/2017-22:45:00 PM)
Lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016 (09/01/2017-21:54:00 PM) Công văn số 152/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Công điện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP và Công điện số 2144/CĐ-TTg (24/12/2016-15:09:00 PM) Công điện số 1605/CĐ-BKHĐT ngày 23/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và Công điện số 2144/CĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 (25/10/2016-08:22:00 AM) Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Triển khai cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015 trên Hệ thống công nghệ thông tin (26/02/2016-10:40:00 AM) Công văn số 1078/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 23/2/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn