Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 24/04/2015-15:28:00 PM
Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

Ngày 20/4/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 2249/BKHĐT-GSTĐĐT về việc triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Hệ thống sẽ được triển khai thống nhất trên toàn quốc nhằm mục tiêu cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trong kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với các nội dung quy định của Luật Đầu tư công.

Hệ thống phân cấp các chức năng cơ bản theo 3 đối tượng sử dụng chính. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án: có thể cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về dự án đầu tư theo vòng đời dự án, tích hợp thông tin thành kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hỗ trợ báo cáo, truyền số liệu trực tuyến định kỳ, đột xuất cho cơ quan quản lý nhà nước; hỗ trợ đăng ký, quản lý kế hoạch vốn trung hạn hoặc hằng năm. Cơ quan quản lý: có thể lập các loại báo cáo tổng hợp về các dự án đầu tư theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư, hỗ trợ quản lý và đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm và từng thời kỳ kế hoạch; hỗ trợ tổng hợp, xây dựng kế hoạch vốn trung hạn, hằng năm theo phân cấp, trong phạm vi quản lý; hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin liên quan tới dự án đầu tư trong phạm vi quản lý; thực hiện công khai, minh bạch các thông tin và các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cộng đồng có thể tra cứu, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trên toàn quốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai.

Để triển khai Hệ thống này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng Hệ thống trên toàn quốc trong năm 2015. Bên cạnh đó, để tạo lập dữ liệu ban đầu cho Hệ thống trước khi triển khai đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chủ đầu tư tất cả các dự án có sử dụng vốn đầu tư công; các dự án nhóm B trở lên đối với các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước cập nhật thông tin về dự án do mình làm chủ đầu tư theo mẫu đăng tại mục "Thông báo" trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi về địa chỉ thư điện tử: cnpm@mpi.gov.vn./.


File đính kèm:
498.2249.BKHDT-GSTDDT.pdf
Nguyễn Hương
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 6264
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn