Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 26/06/2015-13:04:00 PM
Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn về biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
Ngày 25/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn về biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Tự, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự Hội thảo có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Tự, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì
Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức với mục đích xin ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn về biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư thay thế Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thông tư mới được ban hành sẽ hướng dẫn chi tiết nghị định thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư về công tác giám sát và đánh giá đầu tư.

Tại Hội thảo, ông Tăng Ngọc Tráng, Phó Vụ trưởng, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Dự thảo gồm hai phần: Phần 1: Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm có 06 biểu (Biểu 01: Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trong kỳ báo cáo; Biểu 02: Tổng hợp số liệu về chương trình đầu tư công do cơ quan là chủ trương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư dự án; Biểu 3A: Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước; Biểu 04: Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức PPP; Biểu 05: Tình hình thực hiện giám sát đầu tư các dự án sử dụng các nguồn vốn khác; Biểu 06: Tổng hợp kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng theo năm). Phần 2: Báo cáo dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước có 05 mẫu (Mẫu số 1: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Mẫu số 02: Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư quý, 6 tháng, năm đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Mẫu số 3: Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Biểu mẫu 4: Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư dự án đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Mẫu số 5: Báo cáo giám sát, đánh giá trong thời gian vận hành dự án đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước). Điểm mới trong Dự thảo thông tư này là đã loại bỏ báo cáo giám sát, đánh giá đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước theo tháng chỉ còn báo cáo theo quý, 6 tháng và năm.

Giám đốc Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Như Sơn giới thiệu về Hệ thống Theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án sử dụng vốn Nhà nước.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Như Sơn, Giám đốc Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu Hệ thống Theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án sử dụng vốn Nhà nước, một trong những công cụ phục vụ công tác theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư. Hệ thống này phân cấp các chức năng cơ bản theo 3 đối tượng sử dụng chính. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án có thể cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về dự án đầu tư theo vòng đời dự án, tích hợp thông tin thành kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hỗ trợ báo cáo, truyền số liệu trực tuyến định kỳ, đột xuất cho cơ quan quản lý nhà nước; hỗ trợ đăng ký, quản lý kế hoạch vốn trung hạn hoặc hằng năm. Cơ quan quản lý có thể lập các loại báo cáo tổng hợp về các dự án đầu tư theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư, hỗ trợ quản lý và đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm và từng thời kỳ kế hoạch; hỗ trợ tổng hợp, xây dựng kế hoạch vốn trung hạn, hằng năm theo phân cấp, trong phạm vi quản lý; hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin liên quan tới dự án đầu tư trong phạm vi quản lý; thực hiện công khai, minh bạch các thông tin và các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Hệ thống Theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án sử dụng vốn Nhà nước sẽ được triển khai thống nhất trên toàn quốc nhằm mục tiêu cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trong kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với các nội dung quy định của Luật Đầu tư công. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng Hệ thống trên toàn quốc trong năm 2015. Bên cạnh đó, để tạo lập dữ liệu ban đầu cho Hệ thống trước khi triển khai đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 2249/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20/4/2015 đề nghị các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chủ đầu tư tất cả các dự án có sử dụng vốn đầu tư công; các dự án nhóm B trở lên đối với các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước cập nhật thông tin về dự án do mình làm chủ đầu tư theo quy định. Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được thông tin của hơn 2.000 dự án và hơn 1.400 dự án được làm sạch cập nhật trên Hệ thống.

Toàn cảnh Hội thảo.

Phản hồi từ phía các địa phương, đa số các đại biểu đều cơ bản nhất trí với Dự thảo thông tư và bổ sung thêm các ý kiến về khen thưởng, xử phạt; thời gian báo cáo; phụ cấp cho người làm công tác giám sát; tăng cường công tác đào tạo cán bộ cho đánh giá, giám sát… để hoàn thiện Dự thảo . Về Hệ thống Theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án sử dụng vốn Nhà nước, các đại biểu mong muốn Hệ thống sớm được triển khai góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Tự, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu. Với vai trò đơn vị chủ trì soạn thảo, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư sẽ nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện Dự thảo trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành.

Ngày 29/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn về biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh để xin ý kiến các tỉnh Tây nguyên, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các tổng công ty có dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước./.

Thúy Quyên
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 19847
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn