Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Ngày 27/07/2021-10:17:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" (theo văn bản 4881/BKHĐT-TH, 5623/BKHĐT-TH)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư công dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương theo các văn bản số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021, 5623/BKHĐT-TH ngày 25/8/2021, cập nhật ngày 26/8/2021

File đính kèm:
Tai_lieu_HD_XD_KH_2022_v2.pdf
    Tổng số lượt xem: 2598
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn