Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 14/07/2015-09:11:00 AM
Câu hỏi: Về các dự án quy mô lớn, quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư, có phải lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 106 của Luật Đầu tư công:

1. Việc xử lý các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày Luật này có hiệu lực nhưng chưa được bố trí vốn được quy định như sau:

a) Đối với chương trình, dự án quan trọng quốc gia, tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội và quyết định đầu tư của Chính phủ;

b) Đối với chương trình, dự án đã trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiếp tục thực hiện theo kế hoạch;

c) Đối với chương trình, dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải thực hiện việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo quy định của Luật này.”

Tại Chỉ thị số 23/CT-TTg và văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 5318/BKHĐT-TH đã quy định: Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư trước ngày Luật Đầu tư công có hiệu lực, chưa được bố trí vốn và chưa có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

Do đó, đối với các dự án khởi công mới đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư, đã có quyết định đầu tư và Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể mức vốn kế hoạch giai đoạn 2016-2020 bố trí cho dự án sẽ không phải thực hiện các thủ tục lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư. Còn các dự án Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương, nhưng không quyết định mức vốn đầu tư cụ thể, giao các bộ hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định hoặc các dự án chưa phê duyệt quyết định đầu tư phải thực hiện việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1535
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn