Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 01/08/2016-18:00:00 PM
Hướng dẫn xử lý vướng mắc trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án do doanh nghiệp là chủ đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Công văn số 5409/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn xử lý vướng mắc trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án do doanh nghiệp là chủ đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 353/SKHĐT-TĐDA ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án do doanh nghiệp là chủ đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 13 Điều 4 Luật Đầu tư công quy định: “Dự án đầu tư công là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công.” Bất cứ cơ quan nào sử dụng vốn đầu tư công, kể cả các dự án do doanh nghiệp quản lý (đối với tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư là doanh nghiệp Công ty cổ phần thoát nước Quảng Nam được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% tổng mức đầu tư) là thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công. Do đó, việc lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nêu trên thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn.

2. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam căn cứ vào quy mô đầu tư của dự án, nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), hướng dẫn Công ty cổ phần thoát nước Quảng Nam lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Theo đó:

- Dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương thì trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Đầu tư công.

- Dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương thì trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư công.

- Dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương thì trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Luật Đầu tư công.

- Dự án nhóm C sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý thì trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư công. Dự án nhóm C sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương do cấp huyện, cấp xã quản lý thì trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư công.

Trên đây là một số ý kiến về triển khai Luật Đầu tư công, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật./.


File đính kèm:
QuangNamcau_hoi.pdf
Quang_Namtra_loi.pdf
Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 6313
  •  

Các tin mới

Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn