Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 27/12/2022-17:04:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “BÁO CÁO CẮT GIẢM, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN NSTW NĂM 2022” TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Báo cáo cắt giảm, bổ sung kế hoạch vốn NSTW năm 2022" trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo Công văn số 4220/BKHĐT-TH ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

File đính kèm:
11._Tai_lieu_HDSD_chuc_nang_bao_cao_cat_giam_bo_sung_KHV_NSTW_2022_(dang_tai).pdf
    Tổng số lượt xem: 1353
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn