Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 05/07/2016-11:21:00 AM
Trình tự quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thành phần giao cho địa phương thực hiện nằm trong dự án tổng thể do Bộ ngành TW quản lý: Hiện nay, nhiều dự án do các Bộ ngành quản lý và quyết định đầu tư (gọi là dự án tổng thể) được triển khai trên địa bàn của các địa phương

Trong đó một số phần công việc như GPMB, di dân và tái định cư,… được hình thành một tiểu dự án thành phần độc lập (gọi chung là dự án thành phần) và giao địa phương quản lý, quyết định đầu tư nhưng vẫn sử dụng vốn Trung ương. Do chưa có hướng dẫn cụ thể nên việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thành phần như dạng nêu trên có 02 cách hiểu khác, gồm: (1) Cách thứ nhất: Cấp địa phương không phải tiến hành thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án thành phần, bỏi Bộ ngành TW đã thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án tổng thể, trong dự án tổng thể đã có sự phân chia các dự án thành phần khác nhau. (2) Cách thứ hai: theo quy định chung về quản lý đầu tư thì dự án thành phần độc lập được quản lý như một dự án riêng biệt. Do đó, với các dự án thành phần giao cho địa phương quản lý vẫn phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể hơn để triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Trả lời:

- Đối với các dự án thành phần được phê duyệt quyết định đầu tư trong một quyết định tổng thể của các Bộ ngành trung ương quản lý (không có quyết định đầu tư riêng cho từng dự án thành phần) thì các Bộ ngành trung ương chịu trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư toàn bộ dự án này theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Đối với các dự án thành phần thuộc dự án tổng thể của các Bộ ngành trung ương nhưng giao cho địa phương phê duyệt quyết định đầu tư riêng, thì địa phương phải thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thành phần này như một dự án độc lập.

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 7294
  •  

Các tin mới

Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn