Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 05/07/2016-11:23:00 AM
Việc thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B,C sử dụng hai hoặc cả ba loại nguồn vốn do cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quản lý: Luật Đầu tư công và công văn số 1101/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có quy định cụ thể trình tự thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sử dụng hai hoặc cả ba loại nguồn vốn do cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quản lý

Để thống nhất áp dụng trên địa bàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc dự kiến cách triển khai như sau:

a) Đối với những dự án không có quy định cứng về cơ cấu nguồn vốn thuộc quyền quản lý của các cấp để đầu tư dự án: - Đối với dự án cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư nhưng có sử dụng nguồn vốn của cấp huyện hoặc cấp xã quản lý: đơn vị thẩm định chủ trương đầu tư tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và lấy ý kiến về nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cấp xã, cấp huyện trong quá trình thẩm định. Cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án và nhu cầu vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. - Đối với dự án cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư nhưng có sử dụng nguồn vốn của cấp tỉnh hoặc cấp xã quản lý: đơn vị thẩm định chủ trương đầu tư tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và lấy ý kiến về nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cấp tỉnh, cấp huyện trong quá trình thẩm định. Cấp tỉnh, cấp xã có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án và nhu cầu vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

b) Đối với những dự án có quy định cứng về cơ cấu nguồn vốn thuộc quyền quản lý của các cấp để đầu tư dự án: - Quan điểm thứ nhất: dự án thuộc cấp nào thì cấp đó tự tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, đồng thời có trách nhiệm thông báo về danh mục dự án, nhu cầu vốn đầu tư đến các cấp mà dự án có sử dụng ngân sách của cấp đó theo cơ cấu cũng đã được quy định. - Quan điểm thứ hai: vẫn tiến hành quy trình thẩm định như đối với những dự án không có quy định cứng về cơ cấu nguồn vốn thuộc quyền quản lý của các cấp để đầu tư dự án để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong việc cân đối nguồn lực chung của ngân sách các cấp. Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc lựa chọn thực hiện theo quan điểm này. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến hướng dẫn về cách thức triển khai như dự kiến nêu trên của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

Trả lời:

a) Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau của địa phương theo quy đinh tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 38 của Luật Đầu tư công. Theo đó, dự án sử dụng nguồn vốn nào sẽ trình cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư công. Dự an sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau thì việc thẩm định như sau:

- Đối với nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả nẵng cân đối vốn.

- Đối với nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, xã: Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

b) Về phê duyệt chủ trương đầu tư

Thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư công:

- Dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 3.

- Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B,C theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 17. Theo đó, dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo thẩm quyền; dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư thì thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư sẽ do Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phê duyệt chủ trương đầu tư theo thẩm quyền.

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 7554
  •  

Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn