Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 06/09/2017-15:28:00 PM
Giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (Đợt 2) và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 3)
Ngày 29/8/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (Đợt 2) và Quyết định số 1179/QĐ-BKHĐT về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 3)

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (Đợt 2). Ngày 29/8/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (Đợt 2)

Căn cứ Quyết định số 2562/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 3). Ngày 29/8/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1179/QĐ-BKHĐT về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 3).

Bản điện tử của các Quyết định này, các phụ lục kèm theo và chi tiết giao kế hoạch cho từng dự án được đăng tải trên Hệ thống thông tin về đầu tư công tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn.

Các cơ quan sử dụng tài khoản của bộ phận quản lý kế hoạch đầu tư công (tài khoản mpi\dtc…..th) đã được cấp, truy cập vào https://dautucong.mpi.gov.vn, chọn menu "Kế hoạch đầu tư công" và chức năng "Tài liệu thông báo" để xem bản điện tử của Phụ lục tương ứng của cơ quan mình:

Trong quá trình sử dụng có khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ có thể liên hệ Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo các số điện thoại: 080 43500 - 024 62740606 - 080 44479 để được hỗ trợ./.

  • Tổng số lượt xem: 5257
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn