Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 25/03/2020-10:25:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “CHUYỂN DỰ ÁN SANG KẾ HOẠCH HẰNG NĂM 2020” VÀ "BÁO CÁO GIẢI NGÂN VÀ SỐ VỐN KÉO DÀI NĂM 2019 SANG 2020"
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Chuyển dự án sang kế hoạch hằng năm 2020" và "Báo cáo giải ngân và số vốn kéo dài năm 2019 sang 2020" trên Hệ thống thông tin về đầu tư công cập nhật ngày 16/4/2020.

File đính kèm:
BKHDT_HuongdanChuyenduan2020_Keodaivon2019sang2020.pdf
  • Tổng số lượt xem: 5780
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn