Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 26/03/2020-14:12:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG "BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ XÂY DỰNG NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025"
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025" trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019, cập nhật ngày 20/5/2020

File đính kèm:
TLHDSD_BaocaotinhhinhKHDTC2016-2020_v5.pdf
  • Tổng số lượt xem: 4075
  •  
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
        

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn