Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày 06/05/2020-14:02:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020
Tài liệu hướng dẫn rà soát danh mục dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công, cập nhật ngày 28/5/2020.

File đính kèm:
TLHD_RasoatdanhmucDAbotri2016-2020_v3.pdf
    Tổng số lượt xem: 3736
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn