Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 23/08/2016-09:08:00 AM
Về đề nghị bổ sung thêm các quy định về quản lý dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng
Công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP.

Nội dung này đã được quy định cụ thể tại Chương IV Nghị định số 136/2015/NĐ-CP. Việc tổ chức quản lý dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng được quy định tại Điều 45 của Nghị định này. Theo đó, quy định thẩm quyền quyết định hình thức tổ chức quản lý dự án đối với các đối tượng dự án khác nhau, bảo đảm thực hiện mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được phê duyệt.

Số lượng dự án không có cấu phần xây dựng không có nhiều, nhưng khá đa dạng, tập trung ở các nhóm dự án về công nghệ thông tin, mua sắm trang thiết bị, tài sản,…, với tổng mức đầu tư thường không lớn, nên không thể quy định hình thức quản lý dự án chung, mà tùy thuộc vào đặc điểm, tính chất, quy mô của dự án để lựa chọn hình thức quản lý dự án cụ thể. Ví dụ: dự án công nghệ thông tin thực hiện trong thời gian dài có thể cần ban quản lý dự án, nhưng các dự án mua sắm trang thiết bị chỉ thực hiện tại thời điểm mua sắm, có thể không cần có ban quản lý dự án./.

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và đầu tư

    Tổng số lượt xem: 7039
  •  

Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn