Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 14/07/2015-09:53:00 AM
Câu hỏi: Hiện nay chưa có định mức hay quy định về chi phí lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Vậy các chi phí này sẽ được tính như thế nào để làm căn cứ cho chủ đầu tư ký kết hợp đồng lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, cơ quan thẩm định thu lệ phí thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư?

Trả lời:

Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư công đã quy định về chi phí lập, thẩm định, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công.

Tại văn bản số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định chương trình, dự án đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nêu rõ nội dung này, cụ thể:

- Tại điểm c khoản 1 Mục IV phần B của văn bản số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 nêu rõ "Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày Luật Đầu tư công có hiệu lực (ngày 01 tháng 01 năm 2015), chưa được bố trí vốn và chưa có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dự án khởi công mới thực hiện việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định dự án theo quy định tại Chương II của Luật Đầu tư công. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch năm 2015 và trong giai đoạn 2016-2020 để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công".

- Tại khoản 3 Mục II của văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 nêu rõ: Các bộ, ngành và địa phương bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư của dự án đầu tư công. Riêng đối với các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, phải bố trí vốn chuẩn bị đầu tư ngay từ kế hoạch năm 2015; không được yêu cầu tư vấn bỏ vốn chuẩn bị đầu tư khi chưa bố trí vốn kế hoạch, gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3193
  •  

Các tin mới

Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn