Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 14/07/2015-09:57:00 AM
Giải đáp một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật Đầu tư công của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Câu hỏi 1:

Trong lĩnh vực nêu tại Điều 8 Luật Đầu tư công không có quy định chung về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, lĩnh vực đầu tư mua sắm phương tiện, máy móc, trang thiết bị mà có quy định về "dự án tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh" (điểm b khoản 1 Điều 8) và "dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh" (điểm c khoản 1 Điều 8).

Đối chiếu với quy định trên, dự án mua sắm máy móc, trang thiết bị không có xây lắp của các cơ quan thuộc khối quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố không mang tính chất "quốc gia" (như điểm b khoản 1 Điều 8) hoặc tính chất "bảo mật quốc gia" (như điểm c khoản 1 Điều 8) nếu áp dụng tiêu chí phân loại các dự án này thuộc nhóm A không phân biệt tổng mức đầu tư theo khoản 1 Điều 8 Luật Đầu tư công là chưa phù hợp.

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn việc áp dụng phân loại dự án đầu tư công đối với dự án mua sắm phương tiện, trang thiết bị của cơ quan thuộc khối quốc phòng, an ninh để Sở Kế hoạch và Đầu tư có căn cứ thẩm định và phê duyệt dự án theo đúng quy định.

Trả lời câu hỏi 1:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công: "Dự án đầu tư công được phân loại như sau:

a) Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư: xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án;

b) Dự án không có cấu phần xây dựng là dự án mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác không quy định tại điểm a khoản này."

Theo đó, các dự án mua sắm, trang thiết bị không có xây lắp của các cơ quan thuộc khối quốc phòng, an ninh sử dụng vốn đầu tư công sẽ phải thực hiện việc phân loại dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Việc phân loại dự án nhóm A, B, C ngoài các tiêu chí quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 8 của Luật Đầu tư công, các dự án mua sắm máy móc, trang thiết bị không có xây lắp của khối các cơ quan quốc phòng, an ninh sẽ tùy theo tính chất sẽ được phân loại tương ứng vào các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 8 và các Điều 9, Điều 10 của Luật Đầu tư công.

Câu hỏi 2:

Về công tác thẩm định dự án, tại Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh quy định "Đối với các trường hợp mua sắm máy móc, trang thiết bị không có xây lắp và được Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép không phải lập dự án (hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư lập dự toán, trình Sở Tài chính phê duyệt". Căn cứ quy định này, trong một số trường hợp đặc biệt, cơ quan được giao thực hiện mua sắm có thể xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép không lập dự án mà chỉ lập dự toán, sau đó tổ chức đấu thầu theo quy định. Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ xem xét và chỉ đạo đối với từng trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đầu tư công, các chương trình, dự án đầu tư công phải thực hiện thủ tục về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư. Luật không quy định về trường hợp cho phép không phải lập chương trình, dự án đầu tư.

Do đó, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến hướng dẫn việc không lập dự án trong một số trường hợp mua sắm máy móc, trang thiết bị không có xây lắp nêu trên.

Trả lời câu hỏi 2:

Theo quy định của Luật Đầu tư công, tất các các dự án đầu tư công (có cấu phần xây dựng và không có cấu phần xây dựng) đều phải lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định dự án.

Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các dự án mua sắm máy móc, trang thiết bị không có cấu phần xây dựng theo đúng quy định của pháp luật đầu tư công.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 7436
  •  

Các tin mới

Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn