Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 09/08/2018-17:57:00 PM
Văn bản số 5348/BKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2017 từ nguồn dự phòng NSTW
Ngày 03/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5348/BKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2017 từ nguồn dự phòng NSTW

Tại Văn bản số 5348/BKHĐT-TH ngày 03/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn được giao bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương (dưới đây gọi tắt là số vốn bổ sung trong năm 2017 kéo dài) và đề nghị các bộ, ngành, địa phương các nội dung cơ bản sau:

1. Các bộ, ngành và địa phương:

- Rà soát và thông báo cho các đơn vị danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 theo đúng danh mục được phép kéo dài tại các Phụ lục kèm theo.

- Giải ngân số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài không vượt quá số vốn cho phép kéo dài và số vốn bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương đã bố trí cho từng dự án nhưng đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2018 chưa giải ngân hết.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu, danh mục và mức vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 của từng dự án.

- Số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài nêu trên được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm soát và không cho phép giải ngân số vốn bổ sung trong năm 2017 kéo dài vượt quá số vốn bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương còn lại của từng dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện sai sót, thông tin số liệu các dự án được phép kéo dài số vốn bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương chưa chính xác, đề nghị Bộ, ngành và địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xử lý./.

Bản điện tử của Văn bản này và chi tiết Phụ lục kèm theo đã được giao trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn), các bộ, ngành trung ương và địa phương sử dụng tài khoản tổng hợp kế hoạch đã được cấp, đăng nhập Hệ thống để xem chi tiết./.


File đính kèm:
5348.pdf
  • Tổng số lượt xem: 1794
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn