Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 22/05/2018-14:47:00 PM
Văn bản số 3269/BKHĐT-TH về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng
Ngày 21/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3269/BKHĐT-TH về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết phiên họp thường kỳ các tháng đầu năm 2018; Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Quyết định số 2131/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn NSNN năm 2018; Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công, ngày 21/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 3269/BKHĐT-TH đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện việc báo cáo số liệu thực hiện và giải ngân trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn), sau đây gọi là Hệ thống, với một số nội dung sau:

1. Báo cáo theo từng dự án (với các dự án sử dụng vốn NSTW, TPCP)

a) Thời gian báo cáo: trước ngày 22 hằng tháng.

b) Nội dung báo cáo:

- Mã đơn vị quan hệ ngân sách của dự án đầu tư (nếu đã được cấp mã và chưa cập nhật trên hệ thống).

- Số liệu thực hiện và giải ngân của dự án đến ngày 20 hằng tháng.

- Bản quét màu (scan màu) các văn bản của dự án, bao gồm: Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư, Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu chưa được cập nhật trên hệ thống hoặc có quyết định mới).

Các bộ, ngành Trung ương và địa phương có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng và các chủ đầu tư thực hiện báo cáo theo tài liệu hướng dẫn được đăng tải tại Mục I, II của liên kết sau: http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=203

2. Báo cáo tổng hợp số liệu thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vón NSNN (bao gồm cả TPCP)

a) Thời gian báo cáo: trước ngày 25 hằng tháng

b) Nội dung báo cáo:

- Số liệu tổng hợp thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) của bộ, ngành trung ương và địa phương đến ngày 20 hằng tháng và số lũy kế từ đầu năm đến ngày 20 của tháng báo cáo theo từng nguồn vốn.

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP), phân tích các kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, khó khăn, thách thức, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp.

Các bộ, ngành Trung ương và địa phương có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng và các chủ đầu tư thực hiện báo cáo theo tài liệu hướng dẫn được đăng tải tại Mục III của liên kết sau: http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=203

3. Yêu cầu về báo cáo và công khai tình hình báo cáo

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương báo cáo trực tuyến trên Hệ thống (không gửi báo cáo bằng văn bản) theo các nội dung đã nêu tại mục 1, 2 kể từ tháng 5 năm 2018; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu được cập nhật trên Hệ thống

- Riêng đối với các chương trình, dự án có tính chất “Mật”, đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương gửi báo cáo bằng văn bản đối với các nội dung nêu tại mục 1.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ tổng hợp số liệu theo báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương được cập nhật và gửi trên Hệ thống. Tình hình báo cáo, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) của từng bộ, ngành, địa phương được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://www.mpi.gov.vn.


File đính kèm:
830.pdf
  • Tổng số lượt xem: 3386
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn