Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 10/07/2018-11:15:00 AM
Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ) năm 2018 (đợt 2)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 963/QĐ-BKHĐT ngày 28/6/2018 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) năm 2018 (đợt 2)

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) năm 2018 (đợt 2) tại Quyết định số 963/QĐ-BKHĐT ngày 28/6/2018.

Bản điện tử của Quyết định này đã được đăng tải trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn), các bộ, ngành trung ương và địa phương sử dụng tài khoản tổng hợp kế hoạch đã được cấp, đăng nhập Hệ thống để xem chi tiết.

  • Tổng số lượt xem: 1703
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn