Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 16/08/2018-17:47:00 PM
Văn bản số 5592/BKHĐT-TH về việc triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư công
Ngày 14/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5592/BKHĐT-TH về việc triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư công

Tại Văn bản số 5592/BKHĐT-TH ngày 14/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số các nội dung cơ bản sau:

1. Về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn NSNN hằng tháng:

Ngày 21/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3269/BKHĐT-TH về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng. Theo đó có đề nghị các cơ quan:

(1) Chỉ đạo các đơn vị chức năng và các chủ đầu tư thực hiện báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đến ngày 20 hằng tháng theo từng dự án. Thời gian báo cáo trước ngày 22 hằng tháng.

(2) Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện báo cáo tổng hợp thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) của cơ quan đến ngày 20 hằng tháng. Thời gian báo cáo trước ngày 25 hằng tháng.

Việc báo cáo thực hiện trực tuyến trên Hệ thống (không cần gửi báo cáo bằng văn bản) thực hiện kể từ tháng 5/2018. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công khai tình hình báo cáo cũng như tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư của từng cơ quan tại địa chỉ http://www.mpi.gov.vnhttp://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn. Cụ thể tình hình thực hiện báo cáo trực tuyến như sau:

- Báo cáo 5 tháng: 20 địa phương chưa báo cáo; 27 bộ, ngàng Trung ương chưa báo cáo.

- Báo cáo 6 tháng: 13 địa phương chưa báo cáo; 28 bộ, ngành Trung ương chưa báo cáo.

- Báo cáo 7 tháng: tính đến 06/8/2018, có 03 địa phương chưa báo cáo (Khánh Hòa, Tiền Giang, Trà Vinh); 15 bộ, ngành Trung ương chưa báo cáo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ tổng hợp số liệu theo báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương được cập nhật và gửi trên Hệ thống, do đó đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện kịp thời và đầu đủ số liệu trên Hệ thống.

2. Về việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các dự án đầu tư công

a) Với nguồn NSTW

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công hằng năm từ 2016-2018 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, giao kế hoạch trên Hệ thống. Để hoàn thiện các thông tin, dữ liệu của các dự án, đề nghị các địa phương thực hiện rà soát, cập nhật các thông tin dự án trên Hệ thống (Mã đơn vị QHNS của dự án; đính kèm tài liệu dự án: Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư, Quyết định đầu tư điều chỉnh; …).

Trường hợp cần chỉnh sửa, đính chính thông tin đề nghị cập nhật vào mục “5. Đề nghị chỉnh sửa thông tin dự án, thông tin kế hoạch” trong mục Báo cáo Kế hoạch đầu tư công, đồng thời có văn bản chính thức gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh, đính chính thông tin, số liệu giao kế hoạch đầu tư công của từng dự án.

b) Với nguồn NSĐP:

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 của Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT trong thời hạn 15 ngày làm việc kế từ ngày giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương thực hiện cập nhật trên Hệ thống kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm của các dự án. Để thuận tiện cho việc cập nhật trên Hệ thống của các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi các tệp excel mẫu về cán bộ đầu mối của Sở Kế hoạch và Đầu tư để điền thông tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hỗ trợ đưa vào Hệ thống theo thông tin đã điền. Tính đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được file đã điền thông tin của 04 tình và đã hỗ trợ cập nhật vào Hệ thống (bao gồm: Nghệ An, Sóc Trăng, Hải Dương, Hà Nam). Sau khi đưa vào Hệ thống, cán bộ đầu mối của Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương hoàn toàn chủ động trong việc điều chỉnh, cập nhật thông tin trên Hệ thống.

- Trong quá trình sử dụng Hệ thống, một số địa phương đã có đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng công cụ để lập, tổng hợp, giao kế hoạch nguồn NSĐP tương tự như với NSTW. Đến nay chức năng này đã được bổ sung trên Hệ thống. Tài liệu hướng dẫn sử dụng đã được đăng tải tại: http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=249. Để có thể triển khai được chức năng này, các bước thực hiện như sau:

(1) Cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSĐP vào Hệ thống (địa phương có thể tự cập nhật trên Hệ thống hoặc cập nhật theo tập excel mẫu đã nhận và gửi vào thư điện tử dautucong@mpi.gov.vn để hỗ trợ đưa vào Hệ thống.

(2) Yêu cầu các đầu mối kế hoạch của địa phương đăng ký tài khoản để sử dụng Hệ thống (nếu chưa có).

(3) Đề nghị các đầu mối báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm để Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương có thể tổng hợp, rà soát (theo tài liệu trên đã hướng dẫn từng bước cụ thể).
Ngoài ra Hệ thống đã được bổ sung chức năng gửi các tài liệu thông báo về các đầu mối kế hoạch để Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương có thể cập nhật và thông báo tài liệu liên quan cho các đơn vị (tương tự như với mục Tài liệu thông báo Bộ gửi về địa phương).

Trong quá trình sử dụng Hệ thống, nếu có vướng mắc, góp ý để tiếp tục hoàn thiện Hệ thống, đề nghị liên hệ theo số điện thoại hỗ trợ 080 43500/080 48474, thư điện tử dautucong@mpi.gov.vn./.


File đính kèm:
1589.pdf
  • Tổng số lượt xem: 2626
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn