Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 07/11/2017-12:59:00 PM
Đôn đốc việc báo cáo kết quả rà soát về dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 của các bộ, ngành trung ương và địa phương tại văn bản số 8759/BKHĐT-TH ngày 25/10/2017, đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương báo cáo kết quả rà soát (nếu có vướng mắc) và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/11/2017.

Căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, dự kiến kế hoạch năm 2018 của Chính phủ trình Quốc hội; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 của các bộ, ngành trung ương và địa phương tại văn bản số 8759/BKHĐT-TH ngày 25/10/2017 (Bản điện tử văn bản này đã được gửi về các cơ quan trên Hệ thống thông tin về đầu tư công https://dautucong.mpi.gov.vn)

Tại văn bản này có nêu: “Do đây mới là số dự kiến Chính phủ báo cáo Quốc hội, nên trước khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, nếu có sự thay đổi, đề nghị bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện phương án phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2018. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 11 năm 2017 (qua thư điện tử thktqd@mpi.gov.vn hoặc https://dautucong.mpi.gov.vn – mục Hỏi đáp) để xem xét, giải quyết.”

Để tổng hợp những vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch phân bổ NSTW năm 2018, đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương báo cáo kết quả rà soát (nếu có vướng mắc) và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 0 giờ ngày 10/11/2017, sau thời điểm này Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ không xem xét, giải quyết các kiến nghị (nếu có).

  • Tổng số lượt xem: 1933
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn