Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 21/11/2017-16:33:00 PM
Thông báo kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018
Ngày 20/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 9560/BKHĐT-TH thông báo kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018

Căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị quyết số 50/2017/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 của các bộ, ngành trung ương và địa phương tại các Phụ lục kèm theo văn bản 9560/BKHĐT-TH ngày 20/11/2017(Bản điện tử văn bản này đã được gửi về các cơ quan trên Hệ thống thông tin về đầu tư cônghttps://dautucong.mpi.gov.vn).

Đến ngày 20/11/2017, còn một số bộ, ngành và địa phương chưa gửi phương án phân bổ; một số bộ, ngành và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết chưa phù hợp với các quy định tại Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản 8759/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 10 năm 2017 (phân bổ vượt quá số vốn được thông báo, bố trí vốn chưa đúng các nguyên tắc, tiêu chí đề ra; bố trí vốn còn dàn trải; một số dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2018 bố trí không đủ vốn nhưng không nêu rõ lý do,…).

Nghị quyết số 50/2017/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 quy định: “Các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách trung ương; bố trí vốn để thu hồi vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi, kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định…”. Đồng thời giao Chính phủ “chỉ đạo các bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2017”.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo giao kế hoạch vốn đầu tư trước ngày 31/12/2017 đề nghị các bộ, ngành và địa phương:

1. Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện báo cáo phương án phân bổ vốn đầu tư năm 2018 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Chậm nhất trong ngày 27 tháng 11 năm 2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bằng văn bản và qua thư điện tử thktqd@mpi.gov.vn phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 theo các Biểu mẫu kèm theo văn bản 8759/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Đồng thời, đề nghị sử dụng tài khoản đã được cấp trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn) để báo cáo phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018.

3. Các bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm về tính thống nhất số liệu giữa báo cáo trên Hệ thống và văn bản báo cáo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa báo cáo trên Hệ thống và văn bản báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp trên cở sở báo cáo trên Hệ thống.

Sau thời gian nêu trên, bộ, ngành và địa phương nào tiếp tục phân bổ vốn không đúng quy định, bố trí vốn dàn trải, không thu hồi ứng và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2018 theo số đã được thông báo, bố trí vốn không bám sát các nguyên tắc, tiêu chí đã hướng dẫn tại văn bản số 8759/BKHĐ-TH ngày 25 tháng 10 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh toàn bộ số vốn phân bổ chưa đúng quy định của các bộ, ngành và địa phương để thu hồi ứng trước và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, không thông báo cho các bộ, ngành và địa phương số vốn chưa đúng quy định để bộ, ngành và địa phương điều chỉnh lại như các năm trước.

Đề nghị các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp gửi báo cáo phương án phân bổ chưa đúng nguyên tắc, tiêu chí hoặc chậm so với thời gian quy định./.

  • Tổng số lượt xem: 5476
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn