Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 09/10/2018-08:48:00 AM
Quyết định số 1480/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương bao gồm vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 (đợt 4)

Ngày 05/10/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1480/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương bao gồm vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 (đợt 4).

Các bộ, ngành trung ương, địa phương truy cập vào Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn) để xem chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW (bao gồm vốn TPCP) giai đoạn 2016-2020 (đợt 4) đã giao và triển khai:

1. Thông báo cho các đơn vị danh mục và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW (bao gồm vốn TPCP) giai đoạn 2016-2020 (đợt 4) cho từng dự án, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư công, Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại văn bản số 2133/TTKQH-TCNS ngày 30/7/2018, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kết quả giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW (bao gồm vốn TPCP) giai đoạn 2016-2020 (đợt 4) cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 15/10/2018.

3. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác các thông tin, số liệu của các dự án do bộ, ngành trung ương và đại phương quản lý. Trường hợp phát hiện các thông tin không chính xác, phải kịp thời gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ./.


File đính kèm:
1480.pdf
    Tổng số lượt xem: 2961
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn