Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 19/10/2018-11:12:00 AM
Dự kiến phân bổ KH đầu tư vốn NSNN năm 2019
Ngày 19/10/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 7446/BKHĐT-TH về việc dự kiến phân bổ KH đầu tư vốn NSNN năm 2019

Căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, dự kiến kế hoạch năm 2019 của Chính phủ trình Quốc hội (Báo cáo số 496/BC-CP ngày 14 tháng 10 năm 2018); Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các ngân hàng: Phát triển Việt Nam, Chính sách xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành và địa phương) tại Phụ lục kèm theo Văn bản số 7446/BKHĐT-TH.

Tại Văn bản này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương. Căn cứ các nguyên tắc này, tổng mức vốn đã thông báo, đề nghị các bộ, ngành và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 với tiến độ như sau:

1. Các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo chuẩn bị báo cáo theo các nội dung hướng dẫn, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 11 năm 2018; trong đó đối với phần biểu kèm theo báo cáo, đề nghị các bộ, ngành, địa phương in trực tiếp từ Hệ thống thống tin về đầu tư công (trừ các dự án có tính chất mật và các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 chưa giao kế hoạch hằng năm (nếu có)).

2. Các bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm về tính thống nhất số liệu giữa báo cáo trên Hệ thống và văn bản báo cáo. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa báo cáo trên Hệ thông và văn bản báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp trên cơ sở báo cáo trên Hệ thống. Các bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về sự chậm trễ của bộ, ngành và địa phương trong trường hợp báo cáo gửi chậm so với thời gian quy định.

3. Đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện theo các nội dung nêu tại Công văn. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Bộ, ngành và địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bằng văn bản, qua thư điện tử thktqd@mpi.gov.vn hoặc http://dautucong.mpi.gov.vn) để xem xét, giải quyết.

Bản điện tử của các văn bản này, các phụ lục kèm theo được đăng tải, cập nhật và gửi về từng cơ quan trên Hệ thống thông tin về đầu tư công tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn. Để nhận thông tin, các cơ quan sử dụng tài khoản đã được cấp (tài khoản mpi\dtc…..th), truy cập vào địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn ./.

  • Tổng số lượt xem: 3418
  •  
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
        

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn