Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 14/07/2015-09:50:00 AM
Câu hỏi: Cơ quan nào là cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng trình UBND cấp tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư? Theo Luật Xây dựng năm 2014 và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 về thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm B, nhóm C và báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Vậy hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 3 năm 2015: "Đối với các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng do cấp tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư, Sở xây dựng thẩm định phần kỹ thuật báo cáo nghiên cứu hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án quy mô nhỏ; Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ yếu về đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư công, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện, làm cơ sở xem xét, bố trí trong kế hoạch đầu tư công có phù hợp với quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 3482/BXD-HĐXD hay không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đầu tư công, ở địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì việc thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án và thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện[1], Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư tất cả các dự án đầu tư công sử dụng các nguồn vốn khác nhau có cấu phần xây dựng và không có cấu phần xây dựng.

Luật Xây dựng năm 2014 không quy định cơ quan chủ trì, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư dự án. Về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, tại Điều 57, Luật Xây dựng năm 2014 quy định:

- Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng.

- Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách nhà nước: Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ), cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định thiết kế công nghệ (nếu có), các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Như vậy, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp, sau khi chủ trì tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 57, Luật Xây dựng năm 2014 sẽ gửi toàn bộ hồ sơ, ý kiến thẩm định về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự án theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ. Đồng thời, cần lưu ý, các cơ quan chuyên môn về xây dựng và các cơ quan khác được giao thẩm định quyết định đầu tư dự án chỉ được thẩm định dự án khi dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.[1] Cụ thể: (i) Tại điểm a, khoản 1, Điều 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan trình UBND cấp tỉnh phê duyệt dự thảo quy hoạch tổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; (ii) Tại điểm c, khoản 5, Điều 2: Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, tiếp nhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; (iii) Tại điểm a, khoản 6, Điều 2: Về quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh mục các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2883
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn