Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 04/01/2018-23:01:00 PM
Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1972/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018

Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018 tại Quyết định số 1972/QĐ-BKHĐT ngày29/12/2017.

Bản điện tử của Quyết định này và số liệu chi tiết kế hoạch đã được giao trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn), các bộ, ngành trung ương và địa phương sử dụng tài khoản tổng hợp kế hoạch đã được cấp, đăng nhập Hệ thống để xem chi tiết.

  • Tổng số lượt xem: 2950
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn